هدف ما که ایمانداران در مسیح هستیم این است که ماموریتی که عیسی مسیح در انجیل متی بما داده جدّی شمرده با هدایت روح القدس مژده نجات مسیح را به فارسی زبانان عزیز برسانیم و به آنانی که ایمان می آورند کمک کنیم تا در کلام در خداوند رشد کنند

Our mission is to preach the Gospel of Jesus Christ to all Farsi speaking people, specifically to those in Iran, using media (Internet, Radio, Web TV and Satellite), to make disciples for the Lord. We are privileged to do this work under the guidance of the Holy Spirit, and in obedience to our Lord and Savior Jesus Christ. 

Due to Corona Virus and social distancing guidelines, we are cancelling the 13th annual ministry dinner. We will send you an invite to watch a special fund raising video via email.

Please use the below link to donate online!